Robocon 2016

Thông báo số 2 - Khu vực miền Nam (VTV)