Robocon 2015

Thông báo số 2 - Khu vực miền Nam (VTV)